การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Problem Solving by Process Approach