การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามเเนวทางระบบบริหารคุณภาพ