การวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ