รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคาสมาชิก
1.หลักสูตรใหม่ / การบูรณาการระบบ intergrate System
IMS-003
ISO9001:2008 & ISO14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Integrated Management System
-
0.00
0.00
IMS-004
กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามันและความปลอดภัย
-
0.00
0.00
IMS-005
จิตสำนึกด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-
0.00
0.00
QMS-11
ข้อกำหนด ISO9001:2015 Version ใหม่
-
0.00
0.00
EMS-14
ข้อกำหนด ISO14001:2015 Version ใหม่
-
0.00
0.00
IMS-001
ISO 9001:2008 & ISO14001:2004 Integrated Management System
-
0.00
0.00
IMS-002
ISO9001:2008 & OHSAS 18001:2007 Integrated Management System
-
0.00
0.00
2.ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
QMS-01
ข้อกำหนด ISO9001:2008 / แนะนำระบบเเละข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
-
0.00
0.00
QMS-02
Internal Quality Auditor ISO9001:2008
-
0.00
0.00
QMS-03
การเพิ่มประสิทธิภาพ Upgrade ผู้ตรวจประเมินภายใน
-
0.00
0.00
QMS-04
การจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ ISO9001
-
0.00
0.00
QMS-05
QMR for ISO9001:2000
-
0.00
0.00
QMS-06
การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
-
0.00
0.00
QMS-07
การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามเเนวทางระบบบริหารคุณภาพ
-
0.00
0.00
QMS-08
KPIs & Quality Objective Management
-
0.00
0.00
QMS-09
Job Deacription With KPI
-
0.00
0.00
QMS-10
การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Problem Solving by Process Approach
-
0.00
0.00
3.ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
EMS-01
ข้อกำหนด ISO14001:2004
-
0.00
0.00
EMS-02
การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
-
0.00
0.00
EMS-03
การเขียนเอกสารในระบบ ISO14001
-
0.00
0.00
EMS-04
การชี้บ่ง และประเมินปัญหาวิ่งแวดล้อม
-
0.00
0.00
EMS-05
กฏหมาย และข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม
-
0.00
0.00
EMS-06
การเตรียมตัวและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
-
0.00
0.00
EMS-07
การควบคุมสารเคมีอันตรายในโรงงาน
-
0.00
0.00
EMS-08
เทคนิคการบำบัดมลพิษทางน้ำ
-
0.00
0.00
EMS-09
เทคนิคการบำบัดมลพิษทางอากาศ
-
0.00
0.00
EMS-10
เทคนิคการจัดการของเสีย (กากอุตสาหกรรม)
-
0.00
0.00
EMS-11
เทคนิคการประหยัดพลังงาน
-
0.00
0.00
EMS-12
การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน ISO14001
-
0.00
0.00
EMS-13
การรักษา และปรับปรุงระบบ ISO14001 อย่างต่อเนื่อง
-
0.00
0.00
4.ระบบจัดการด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร (Food Safety & Hygiene Management System)
FS-01
การจัดการสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอาหาร GMP
-
0.00
0.00
FS-02
GMP for Food Packing Compliance with BRC/IOP
-
0.00
0.00
FS-03
Introduction to HACCP
-
0.00
0.00
FS-04
HACCP & GMP Awareness and Interpretation
-
0.00
0.00
FS-05
HACCP & GMP Implementation
-
0.00
0.00
FS-06
HACCP & GMP Documentation
-
0.00
0.00
FS-07
Design & Development Management for food Industry
-
0.00
0.00
FS-08
การทวนสอบระบบ GMP และ HACCP
-
0.00
0.00
FS-09
BRC Requirement and Interpretation
-
0.00
0.00
FS-10
BRC Documentation
-
0.00
0.00
FS-11
EUREPGAP Awareness and Interpretation
-
0.00
0.00
FS-12
EUREPGAP Documentation
-
0.00
0.00
FS-13
Food Hygiene for Supervisor
-
0.00
0.00
FS-14
Food Hygiene for Canteen & Restaurant
-
0.00
0.00
FS-15
IFS Requirement & Interpretation
-
0.00
0.00
FS-16
IFS Internal Auditor
-
0.00
0.00
FS-17
ISO22000 Awareness & Interpretation
-
0.00
0.00
FS-18
ISO22000 Internal Auditor
-
0.00
0.00
SM-01
Integrated Management for ISO9001, GMP&HACCP;
-
0.00
0.00
SM-02
Integrated Management for ISO9001, OHSAS18001
-
0.00
0.00
SM-03
Integrade Management ISO9001, ISO14001
-
0.00
0.00
SM-04
QMR&EMR;
-
0.00
0.00
SM-05
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
-
0.00
0.00
SM-06
แนะนำสู่ระบบบริการ Six SiMKa
-
0.00
0.00
SM-07
Balanced Scorecard & KPIs
-
0.00
0.00
SM-08
Selling Skill Development
-
0.00
0.00
SM-09
Six SiMKa สำหรับการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์
-
0.00
0.00
SM-10
Visual CONTROL เพื่อการเพิ่มผลผลิต
-
0.00
0.00
SM-11
Logistic and Supply Chain Management
-
0.00
0.00
SM-12
TQM
-
0.00
0.00
SM-13
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
-
0.00
0.00
SM-14
กลยุทธิ์และเทคนิคแนวคิดแบบ Lean
-
0.00
0.00
SM-15
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
-
0.00
0.00
SM-16
เทคนิคปฏิบัติการอ่านแบบงานวิศวกรรม
-
0.00
0.00
SM-17
การบำรุงรักษาเชิงวางแผนป้องกัน
-
0.00
0.00
SM-18
การออกบบและปรับปรุงผังโรงงานด้านเทคนิควิศวอุตสาหการ
-
0.00
0.00
SM-19
เทคนิควิศวกรรมอุตสากรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต
-
0.00
0.00
SM-20
Just-In-Time (ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี)
-
0.00
0.00
SM-21
Kaizen เพื่อการลดต้นทุน
-
0.00
0.00
SM-22
วิเคราะห์ต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม & วิธีลดต้นทุน
-
0.00
0.00
SM-23
ระบบข้อเสนอแนะเพื่อนการเพิ่มผลผลิต
-
0.00
0.00
SM-24
Basic QC Circle
-
0.00
0.00
SM-25
7 QC Tools
-
0.00
0.00
SM-26
7 New QC Tools
-
0.00
0.00
SM-27
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
-
0.00
0.00
HR-01
มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
-
0.00
0.00
HR-02
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
-
0.00
0.00
HR-03
ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
-
0.00
0.00
HR-04
ภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
-
0.00
0.00
HR-05
เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน
-
0.00
0.00
HR-06
พัฒนาทักษะการสอนงาน และการฝึกอบรมแบบ OJT
-
0.00
0.00
HR-07
EQ กับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
-
0.00
0.00
HR-08
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
-
0.00
0.00
HR-09
การวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
-
0.00
0.00
HR-10
การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในอาชีพ
-
0.00
0.00
HR-11
หัวหน้างานพันธุ์แท้
-
0.00
0.00
HR-12
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
-
0.00
0.00
HR-13
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรักองค์กร
-
0.00
0.00
HR-14
การสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงาน
-
0.00
0.00
HR-15
แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
-
0.00
0.00
HR-16
การออกแบบและการวิเคราะห์งาน
-
0.00
0.00
HR-17
การบริหารงานและพิชิตใจนาย
-
0.00
0.00
HR-18
การกำหนดระดับความสามารถในองค์กร
-
0.00
0.00
HR-19
สอนงานอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล
-
0.00
0.00
HR-20
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-
0.00
0.00
HR-21
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
-
0.00
0.00
HR-22
Training Rod map กับการบริหารงานบุคคล
-
0.00
0.00
HR-23
ผู้นำยุคใหม่
-
0.00
0.00
5.ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
EnMS-01
การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO50001:2011
-
0.00
0.00
EnMS-02
ผู้ตรวจประเมินภานในมาตรฐาน ISO5001:2011
-
0.00
0.00
6.ISO 13485 Medical Devices
MED-01
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือเเพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO13485:2012
-
0.00
0.00
MED-02
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO13485:2012 Internal Auditor for ISO13485:2012
-
0.00
0.00
MED-03
การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การเเพทย์ตามมาตรฐาน ISO14971:2007 (Risk Management)
-
0.00
0.00
7.ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 (Business Continuity Management)
BCM-01
การประยุกต์ใช้ ISO22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
-
0.00
0.00
BCM-02
การตรวจติดตามภายใน ISO22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
-
0.00
0.00
BCM-03
การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO22301
-
0.00
0.00
8.ระบบบริหารคุุณภาพอุตสาหกรรมยานยนตร์ (Automotive Management System)
TS-01
ISO/TSI16949:2009 Interpretation
-
0.00
0.00
TS-02
ISO/TS16949:2009 Internal Audit
-
0.00
0.00
TS-03
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMFA) 4th Edition
-
0.00
0.00
TS-04
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition
-
0.00
0.00
TS-05
MSA 3 rd edition for TS16949
-
0.00
0.00
TS-06
การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ Statistical Process Contorl (SPC) and Process Capability study (PCS)
-
0.00
0.00
TS-07
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
-
0.00
0.00
TS-08
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP)
-
0.00
0.00
TS-09
การตรวจติดตามกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Process and Product Audit for Automotive Sector
-
0.00
0.00
TS-10
การแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และ Why-Why Analysis (Quality Solutions using 8D and Why-Why Analysis)
-
0.00
0.00
TLS-01
แนะนำระบบและการตีความข้อกำหนด มรท.8001:2553
-
0.00
0.00
TLS-02
การจัดทำเอกสารระบบมาตรฐาน มรท.8001:2553
-
0.00
0.00
TLS-03
การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐายแรงงานไทย
-
0.00
0.00
TLS-04
การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน มรท.8001:2553
-
0.00
0.00
9.ระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management System)
OHS-01
ข้อกำหนดและการตีความ TIS/OHSAS18000
-
0.00
0.00
OHS-02
เทคนิคการชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยง
-
0.00
0.00
OHS-03
กฏหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
-
0.00
0.00
OHS-04
การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน TIS/OHSAS 18000
-
0.00
0.00
OHS-05
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
-
0.00
0.00
OHS-06
โครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ด้วย TSM
-
0.00
0.00
OHS-07
การจัดการควบคุมสารเคมีรั่ว
-
0.00
0.00
MK-01
เทคนิคการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
-
0.00
0.00
MK-02
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร
-
0.00
0.00
MK-03
การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
-
0.00
0.00
MK-04
การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
-
0.00
0.00
MK-05
การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า
-
0.00
0.00
MK-06
การบริการอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
-
0.00
0.00
MK-07
เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
-
0.00
0.00