รูป
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประสบการณ์
นายชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี
ทีป่รึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
เป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ
การวินิจฉัยสถานประกอบการ ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้คาปรึกษาด้านการเพิ่มกาไร ลดต้นทุน ปัญหาคุณภาพ และการการผลิตและบริการด้วยระบบ TQM, LEAN, TPM, Logistics การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการ การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารและบรร
นางสาวจรินทร์ ทองรัตนรักษา
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบัญชี
เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ เช่น วางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด วางระบบบัญชี วางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ วางผังการผลิต และด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001 เป็นต้น
นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต
เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การลดต้นทุนการผลิต/Lean/TPM/TQM/5S/Kaizen
นายฉัตรชัย ฉิมพลีกุล
ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพและการผลิต
1. ด้านระบบมาตรฐานสากล การจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 / ISO/IEC 17025 / การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 /การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS , TIS 18001 / การจัดการด้านแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคม