สมัครบริการที่ปรึกษาระบบดังนี้ได้ที่ ใบสมัคร

ลำดับ รายการบริการ รายงาน

 

SMEs ขนาเล็ก

(พนักงานไม่เกิน 50 คน)

ราคา : MD

 

SMEs ขนาดกลาง

(พนักงาน 51-200 คน )

ราคา : MD

SMEs ขนาดใหญ่

(พนักงาน 201 คนขึ้นไป)

ราคา : MD

รายละเอียด

 

1

 

 Lean Manufacturing

1 ระบบ

15,000 : 10 MD

15,000 : 12 MD

15,000 : 16 MD

Download

2

 

 การบำรุงรักษาเชิงทวีผล TPM

 

 

1 ระบบ

 

 

15,000 : 10 MD

 

 

15,000 : 12 MD

 

 

15,000 : 16 MD

 

Download

3

 

 การจัดการความรู้ (Knowleage Management)

 

 

1 ระบบ

 

 

15,000 : 10 MD

 

 

15,000 : 12 MD

 

 

15,000 : 16 MD

 

Download

 

4

 

 

 การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Management)

 

 

1 ระบบ

 

 

15,000 : 10 MD

 

 

15,000 : 12 MD

 

 

15,000 : 16 MD

 

Download

 

5

 

 

 การจัดการตลาด (Marketing)

 

 

1 ระบบ

 

 

15,000 : 10 MD

 

 

15,000 : 12 MD

 

 

15,000 : 16 MD

 

Download