วิสัยทัศน์ (Vision):

    เราจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยมืออาชีพด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ที่ให้บริการปรึกษาแนะนำหลากหลายแก่ลูกค้า โดยมีชื่อเสียงและได้ยอมรับทั้งเชื่อถืออย่างกว้างขวางในประเทศ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ภายใน 5 ปี

พันธะกิจ (Mission):

    สร้างความเป็นที่ยอมรับในการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยการจัดทำระบบบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อขอใบรับรองคุณภาพด้านการเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแนะนำ  มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปรึกษามืออย่างอาชีพที่เน้นคุณภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ปรึกษา เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เป็นคู่คิดทางธุรกิจของบริษัทลูกค้า โดยการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของลูกค้า  เน้นการส่งเสริมทางด้านวิชาการ ในการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกิดการยอมรับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาและมีความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

นโยบายคุณภาพ  (Quality Policy)

“มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปรึกษาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”