ประวัติบริษัทฯ
บริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและฝึกบอรม ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อดำเนินการบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดวางระบบ ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ให้กับทุกธุรกิจที่ต้องการส่งออก หรือต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลระดับโลก

ทางบริษัท ฯ มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น และได้มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดความมั่นใจการบริการที่ปรึกษาโดยมีการรับประกันผลการได้รับการรับรองระบบ 100%
บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Our Training and Consulting Services

โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการตรวจประเมิน  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆและภาคบริการ

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองระบบ

 •     ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008)
 •     ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:14001)
 •     ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (TIS 18001, OHSAS18001:2007)
 •     ระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP/ HACCP & ISO 22000, FSSC 22000**)
 •     มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร BRC/ IFS  ** BRC Food Issue 6 & IFS Version 5 – Start on Jan 2008,
 •     การจัดการที่ดีในด้านการเกษตร (GAP, EUREPGAP) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Standard)
 •     ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 17025)
 •     ระบบบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Ethical Trading Initiative, Social Accountability SA 8000)
 •     ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices ISO 13485:2003)
 •     การรวมระบบมาตรฐานต่างๆ  (System Integration)
 •     ระบบคุณภาพ TS 16949 2nd Edition
 •     ระบบ TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)
 •     มาตรฐานเฉพาะ (Specific Standards); Food Allergen, Food Defense, Product Recall, GHP, GDP
 •     ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Product Development) และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิต (Equipment Design)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดทำระบบการอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจองค์กร Lean/Kaizen/QCC โดยเน้นเชิงปฏิบัติ Implement onsite

 1.     การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Productivity
 2.     การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistic)
 3.     การลดความสูญเปล่าแบบ Lean
 4.     การจัดการด้านเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร (TPM)
 5.     การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ (Energy Management)
 6.     การบริการด้านการเพิ่มขยายตลาด/การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
 7.     การบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Management)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการ Logistic /Supply Chain/Value Chain/ การสร้างกลุ่ม Cluster

บริการให้คำปรึกษาแนะนำการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้แก่สัมมนาจัดทำ Road Map/ สร้างกลุ่ม Cluster /เชื่อมโยง Business Matching

บริการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจ/ แผนการตลาด /การสร้างทีมงาน /เพิ่มยอดขาย /สร้างช่องทางจัดจำหน่ายใหม่

บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยาบุคคล HRM /การจัดทำโครงสร้างองค์กร /กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ/ การวิเคราะห์เส้นทางสายอาชีพ /การบริหารระบบตอบแทนเงินเดือน /การกำหนดระบบพัฒนาบุคคลากร

บริการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม / พัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ /การบริการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่

บริการประสานงานกตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ (Coordinating for Certification Services) การ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน UKAS ประเทศอังกฤษ ในราคาประหยัด ได้มาตรฐาน และได้รับใบรับรองรวดเร็ว

 •     ISO 9001:2008
 •     ISO 14001:2004
 •     OHSAS 18001:2007
 •     GMP, HACCP
 •     ISO /TS 16949
 •     FSSC 22000
 •     ISO 22000 :2005
 •     BRC Food Rev.6
 •     ISO 50001:2011