ภาพกิจกรรมอบรมที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับกองเครื่องมือแพทย์ คณะกรรมการอาหารและยา

สร้างที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ จำนวน 67 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมและหน่วยบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ